História obce

Obec Černina leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka ústiaceho do Ondavy.
Obec sa spomína v roku 1492. Patrila panstvu Humenné. V roku 1715 sa útekom poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 mala 31 domov a 187 obyvateľov, v roku 1828 mala 28 domov a 213 obyvateľov. V 18. a 19. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Mattyassovszkovcov a Podhorányiovcov. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, pastierstvom a pálením drev. uhlia. V 2. pol. 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR obyvatelia pracovali na svojich hospodárstvach a sezónne v lesoch. Dnes obyvatelia pracujú v priemyselných podnikoch v Humennom, niektorí však odchádzajú za prácou do zahraničia.